Regulamin

Warunki udziału w konferencji IT MANAGER OF TOMORROW 2020 i towarzyszących jej warsztatach.

§1 Postanowienia ogólne

Regulamin określa rodzaje, zakres i warunki świadczenia konferencji „IT MANAGER OF TOMORROW 2020” i towarzyszących jej warsztatów organizowanych przez Fundację Let’s Manage IT z siedzibą w Gdańsku, warunki zawierania umów o świadczenie tych usług i postępowanie reklamacyjne.

§2 Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć, jak następuje:

 1. Konferencja  – wydarzenie zorganizowane przez Fundację Let’s Manage IT z podaniem daty i miejsca spotkania, w celu omówienia opisanej w programie Konferencji tematyki, w którym może wziąć udział każda osoba spełniająca określone warunki uczestnictwa.
 2. Warsztat – zorganizowane przez Fundację Let’s Manage IT zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych potrzebnych do wykonywania pracy, w którym może wziąć udział każda osoba spełniająca określone warunki uczestnictwa.
 3. Organizator – (Fundacja Let’s Manage IT) – jeżeli w Regulaminie jest mowa o Organizatorze, rozumie się przez to Fundację Let’s Manage IT, w skrócie Fundacja, z siedzibą przy ul. Lęborskiej 3b, 80-386 Gdańsk, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Gdańska – Północy, VII Wydział Gospodarczy, nr KRS 0000603363.
 4. Zamawiający – osoba fizyczna lub prawna, która zdecydowała się delegować Uczestnika do udziału w Konferencji lub Warsztacie.
 5. Uczestnik – osoba, która została oddelegowana przez Zamawiającego do udziału w konferencji. W przypadku, gdy Zamawiającym jest osoba fizyczna, jest ona jednocześnie Zamawiającym. Dopuszczalne jest, aby Uczestnik był jednocześnie Zamawiającym.
 6. Zgłoszenie – działania podjęte przez Zamawiającego, mające na celu zarejestrowanie Uczestnika na Konferencję lub Warsztat.
 7. Formularz rejestracyjny – dokument według wzoru, w postaci elektronicznej lub papierowej, skutecznie dostarczony do Organizatora.
 8. Potwierdzenie udziału – e-mail wysyłany przez Organizatora do Zamawiającego lub Uczestnika w odpowiedzi na Zgłoszenie.
 9. Serwis – stworzony przez Organizatora serwis informacyjny dostępny za pośrednictwem Internetu, który umożliwia Użytkownikom korzystanie informacji oraz usług oferowanych przez Fundację lub jej partnerów, w tym umożliwia realizację Zgłoszeń uczestnictwa w wydarzeniach oraz operacje handlowe.
 10. Strona internetowa Konferencji – stanowiący element Serwisu serwis informacyjny dedykowany Konferencji dostępny pod adresem https://itmtconf.com.
 11. Strona internetowa Warsztatu – stanowiący element Serwisu serwis informacyjny dedykowany Warsztatowi dostępny pod adresem https://itmtconf.com/gear-up-day/.
 12. Regulamin – niniejszy regulamin.
 13. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§3 Zgłoszenie

 1. Zgłoszenie na Konferencję lub Warsztat może być dokonane za pośrednictwem Formularza rejestracyjnego dostępnego na Stronie internetowej Konferencji lub Stronie internetowej Warsztatu. Wola uczestnictwa powinna zostać złożona w sposób pozostawiający ślad dowodowy zarówno po stronie Organizatora jak i Zamawiającego.
 2. Zgłoszenie udziału w Warsztacie lub Konferencji powinno zostać dostarczone do Organizatora w terminie wskazanym na Stronie internetowej Konferencji lub Warsztatu, nie później jednak niż na 3 (trzy) dni robocze przed datą ich rozpoczęcia.
 3. Zgłoszenie udziału w Konferencji lub w Warsztacie przesłane może być do Organizatora:
  1. w formie elektronicznej za pośrednictwem aktywnego Formularza rejestracyjnego zamieszczonego na Stronie internetowej Konferencji lub Warsztatu;
  2. w formie zdigitalizowanej (skan wypełnionego i podpisanego Formularza rejestracyjnego) za pośrednictwem poczty e-mail na adres Organizatora events@letsmanageit.pl
 4. Zgłoszenie może przesłać każda osoba prawna, osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (tzw. ułomna osoba prawna) posiadająca zdolność do czynności prawnych, jednak przyjmuje się, że jeżeli Uczestnik nie jest Zamawiającym, to wiążąca jest wola Zamawiającego.
 5. Zgłoszenie jest wiążące i zobowiązuje do dokonania płatności za wybrany bilet uprawniający do uczestnictwa w Konferencji lub Warsztacie, we wskazanym terminie.
 6. Osoba prywatna (konsument) przekazująca Organizatorowi zgłoszenie na Konferencję lub Warsztat wyraża zgodę na świadczenie usług od momentu przekazania zgłoszenia.

§4 Cena, warunki płatności

 1. Cena za udział w Konferencji lub Warsztacie jest podana na stronie internetowej Organizatora lub na Formularzu rejestracyjnym. Cena obejmuje wyłącznie zakres usług świadczonych przez Organizatora, jaki został wyszczególniony na Stronie internetowej Konferencji lub Warsztatu w opisie wydarzenia.
 2. Organizator stosuje zróżnicowane ceny za udział w Konferencji, zależne od terminu płatności, dokonanej przez Zamawiającego – zgodnie z informacjami przedstawionymi w Serwisie.
  1. Cena „Blind Bird” – obowiązuje przy płatności za udział w Konferencji dokonanej do dnia 31.12.2019 r. włącznie.
  2. Cena „Early Bird” – obowiązuje przy płatnościach za udział w Konferencji dokonanych do dnia 23.03.2020 r. włącznie lub do wyczerpania puli biletów.
  3. Cena regularna – obowiązuje przy płatnościach za udział w Konferencji dokonanych do dnia 21.09.2020 r. włącznie.
  4. Cena „Last Call” – obowiązuje przy płatnościach za udział w Konferencji dokonanych w terminie po 22.09.2020 r.
 3. Cena jednego biletu na warsztat i/lub konferencje B2B dla jednego Uczestnika w wysokości 4,900 PLN netto obowiązuje dla:
  1. Przedstawicieli organizacji dostarczających usługi szkoleniowe, doradcze oraz rozwiązania technologiczne w obszarze zarządzania IT
  2. Sales specialists, (key) account managerów, business development i wszystkich osób, których praca poleca na pozyskiwaniu kontaktów bądź budowaniu relacji biznesowych
 4. Brak Zgłoszenia lub wpłaty kwoty za udział w Konferencji lub Warsztatach w podanych w ust. 3 powyżej terminach, oznacza możliwość anulowania przez Organizatora korzystniejszej oferty cenowej i konieczność dopłaty przez Zamawiającego kwoty wynikającej z różnicy między ceną regularną, a ceną „Blind Bird”, „Early Bird”, czy ceną „Last Call”.
 5. Za termin zrealizowania płatności uznaje się datę zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Organizatora.
 6. Możliwe jest dokonanie płatności kwoty za udział w Konferencji lub Warsztacie przelewem bankowym bezpośrednio na rachunek bankowy Organizatora lub za pośrednictwem płatności online systemu PayU. Płatność kwoty powinna być wykonana w terminie określonym przez Organizatora Konferencji.
 7. Po otrzymaniu przez Organizatora Zgłoszenia i niedokonaniu przez Zamawiającego płatności za pośrednictwem płatności online Organizator wystawia fakturę pro forma, na podstawie której Zamawiający zobowiązany jest dokonać opłaty we wskazanym na niej terminie i na wskazany na niej rachunek bankowy Organizatora.
 8. Niezwłocznie po otrzymaniu płatności Organizator wystawi na rzecz Zgłaszającego fakturę VAT oraz dostarczy ją za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w Formularzu przez Zgłaszającego.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do udzielania rabatów na cenę za udział w Konferencji lub Warsztacie, wykraczających poza ramy niniejszego regulaminu.
 10. Promocje oraz rabat nie ulegają łączeniu – można skorzystać tylko z jednej wybranej promocji lub rabatu.
 11. Oferty promocyjne oraz rabatowe nie są dostępne dla Zgłaszających, którzy dokonali Zgłoszenia lub zapłacili za udział w Konferencji lub Warsztacie przed dniem uruchomienia oferty promocyjnej lub rabatowej.

§5 Zmiana Uczestnika i odwołanie udziału

 1. Zamawiający ma prawo do zmiany Uczestnika Konferencji lub Warsztatu. W takim przypadku wpłacona przez Zamawiającego opłata nie jest zwracana. Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Organizatora o zmianie Uczestnika w sposób przewidziany w ust. 4 niniejszego paragrafu Regulaminu.
 2. Zamawiający ma prawo do odwołania udziału Uczestnika w Konferencji lub w Warsztacie, nie później niż na 7 (siedem) Dni roboczych przed terminem rozpoczęcia wydarzenia, w sposób przewidziany w ust. 4 niniejszego paragrafu Regulaminu.
 3. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z ceny za udział w wydarzeniu innej niż cena „Blind Bird” oraz „Early Bird”, dokonana przez Zamawiającego opłata jest zwracana w terminie do 180 dni od przyjęcia odwołania udziału przez Zamawiającego na podany przez niego numer rachunku bankowego, pomniejszona o opłatę manipulacyjną w wysokości 20% (dwadzieścia procent) zapłaconej przez Zgłaszającego ceny.
 4. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z cen za udział w wydarzeniu typu „Blind Bird” oraz „Early Bird”, Zamawiającemu nie przysługuje od Organizatora zwrot dokonanej opłaty lub opłat.
 5. W przypadku, gdy Zamawiający dokona rezygnacji z udziału w Konferencji lub Warsztacie, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu Regulaminu, w terminie na 7 (siedem) lub mniej Dni roboczych przed datą rozpoczęcia Konferencji lub Warsztatu, a także w przypadku, gdy Uczestnik nie stawi się na Konferencję lub Warsztat, Zamawiającemu nie przysługuje zwrot wniesionych przez Zamawiającego opłat za udział w wydarzeniu.
 6. Wszelka korespondencja, o której mowa w ust. 1-3 niniejszego paragrafu Regulaminu, powinna zostać sporządzona na piśmie i przesłana listem poleconym na adres Organizatora, wskazany w § 2 pkt. 3) Regulaminu. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy lub/i wskazanie nowego Uczestnika może zostać również złożone w postaci elektronicznej i wysłane Organizatorowi na adres poczty elektronicznej wskazany w § 13 ust. 1 Regulaminu.
 7. Przyjęcie rezygnacji lub zmiana Uczestnika będzie potwierdzona przez Organizatora e-mailem na adres Zgłaszającego i Uczestnika podany w formularzu zgłoszeniowym.

§6 Organizacja

 1. Konferencja oraz Warsztat odbywają się w terminie i miejscu wskazanych przez Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca oraz terminu Konferencji lub Warsztatu. O takiej zmianie Organizator poinformuje bezpośrednio Uczestników oraz za pośrednictwem Serwisu najpóźniej na 7 (siedem) dni przed planowaną realizacją Konferencji lub Warsztatu.
 2. Jedynym podmiotem uprawnionym do utrwalania obrazu lub dźwięku, w tym do wykonywania fotografii, podczas Konferencji lub Warsztatu jest Organizator. Zakazane jest nagrywanie obrazu lub dźwięku lub wykonywanie zdjęć (fotografii) przez Uczestników podczas Konferencji lub Warsztatu bez uzyskania uprzedniej zgody Organizatora w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do rejestracji i rozpowszechniania materiałów audiowizualnych związanych z przebiegiem Konferencji lub Warsztatu,  w tym do ich udostępniania osobom trzecim.
 4. Poprzez pojawienie się Uczestnika na miejscu Konferencji lub Warsztatu lub udział w Konferencji lub Warsztacie, w tym wydarzeniach im towarzyszących, Uczestnik wyraża Organizatorowi zgodę na wykorzystanie jego wizerunku, w tym rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika przez Organizatora bez ograniczeń czasowych jak i co do terytorium, w celach organizacyjnych, reklamowych, promocyjnych i marketingowych związanych z prowadzoną przez Organizatora działalnością, w szczególności w takich formach publikacji jak udostępnianie na  stronie  internetowej oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych.
 5. Organizator nie zapewnia Uczestnikom zakwaterowania na czas Konferencji lub Warsztatu. Informacje o możliwych miejscach zakwaterowania, przedstawione w Serwisie Organizatora, służą wyłącznie celom informacyjnym i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek reklamacji czy roszczeń wobec Organizatora. Odpowiedzialność za skorzystanie z nich spoczywa po stronie Zamawiającego lub Uczestnika.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zagubione, zniszczone bądź skradzione podczas Konferencji lub Warsztatu.

§7 Zobowiązania Organizatora

 1. Organizator zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby zagwarantować jakość Konferencji oraz Warsztatu zgodnej z ich opisem.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu realizacji Konferencji lub Warsztatu na formę online.
 3. Organizator zastosuje się do wytycznych dotyczących sytuacji epidemiologicznej COVID-19, przedstawionych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujących w okresie organizacji Konferencji lub Warsztatu zapewniając wymagane środki ostrożności.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konferencji lub Warsztatu w przypadku zaistnienia zdarzeń niezależnych od Organizatora, w tym takich jak wprowadzenie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakazu organizacji wydarzeń – wówczas wszystkie zakupione bilety zostaną automatycznie przeniesione na następną edycję Konferencji lub Warsztatu organizowaną w roku 2021. Zgłaszający będzie miał również możliwość wykorzystania wpłaconych pieniędzy na pozostałe wydarzenia Organizatora w ciągu 12 miesięcy od planowanej daty rozpoczęcia konferencji (tj. 5.10.2020r) po wcześniejszym ustaleniu szczegółów. W przypadku braku zainteresowania Zgłaszającego zaproponowanymi opcjami przeniesienia środków Organizator zwróci Zgłaszającemu wpłaconą kwotę w pełnej wysokości w terminie do 180 dni.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania w każdym czasie zmian w programie Konferencji lub Warsztatu i nie może to stanowić podstawy do kierowania roszczeń finansowych do Organizatora.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usługi konferencyjnej lub warsztatowej Uczestnikom, za których Zamawiający nie uiścili należnej Organizatorowi opłaty w wyznaczonym terminie.

§8 Zobowiązania Zamawiającego i Uczestnika

 1. Uczestnicy i Zamawiający są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem i w pełni go zaakceptować. Zamawiający zobowiązany jest udostępnić zgłaszanym przez niego Uczestnikom treść niniejszego Regulaminu i zobligować ich do jego akceptacji oraz przestrzegania jego postanowień.
 2. Zamawiający zobowiązuje się do uiszczenia należności za udział w Konferencji lub Warsztacie w terminie i w sposób określony przez Organizatora.
 3. Zakazane jest wykorzystywanie Konferencji lub Warsztatu przez Zamawiającego lub Uczestnika w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Organizatora.

§9 Własność i prawa autorskie

 1. Organizator udostępniając Zamawiającym oraz Uczestnikom informacje rozpowszechniane za pośrednictwem Serwisu zwraca szczególną uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualne.
 2. Organizator informuje, że Serwis zawiera chronione prawem autorskim dokumenty, oznaczenia oraz inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę i dźwięki, programy a także materiały wideo. Zastosowany w Serwisie układ oraz wybór prezentowanych treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawa autorskiego.
 3. Uczestnicy zobowiązują się do wykorzystywania wszystkich prezentowanych podczas Konferencji lub Warsztatu im materiałów wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego. Modyfikowanie, kopiowanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie, inne rozpowszechnianie oraz wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych wymaga wyrażenia uprzedniej, pisemnej zgody pod rygorem nieważności przez Organizatora lub przez inny uprawniony podmiot.
 4. Uczestnicy zapewniają, że jakiekolwiek korzystanie przez nich na rzecz osób trzecich (za pośrednictwem Serwisu) z materiałów chronionych prawami autorskimi, w tym ich kopiowanie, przesyłanie oraz publiczne udostępnianie w Internecie odbywa się za zgodą uprawnionych podmiotów. Uczestnicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku ich sprzecznego z powyższym zastrzeżeniem zachowania.
 5. Poprzez udostępnianie materiałów za pośrednictwem Serwisu Uczestnicy, wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Uczestników w zakresie ich osobistego użytku. Organizator zastrzega sobie prawo do redagowania, kopiowania oraz rozpowszechniania tych materiałów.
 6. Uczestnik nie jest uprawniony do przeprowadzania podobnych warsztatów wzorowanych na Warsztacie lub Konferencji, na rzecz innych podmiotów bądź swoich pracowników, chyba, że Organizator wyrazi na takie działania uprzednią zgodę w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§10 Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Zamawiających oraz Uczestników jest Fundacja Let’s Manage IT z siedzibą w Gdańsku przy ul. Lęborskiej 3b, 80-386 Gdańsk.
 2. Podanie danych osobowych przez Zamawiającego jest dobrowolne jednak konieczne do korzystania z Serwisu w pełni. Każdy Zamawiający oraz Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych, jak również do ich poprawiania i usunięcia.
 3. Organizator może przetwarzać następujące dane osobowe Uczestnika niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między nimi:
  1. nazwisko i imiona Uczestnika;
  2. adres zamieszkania;
  3. adresy elektroniczne Uczestnika;
  4. numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego.
 4. W celu realizacji umów lub dokonania innej czynności prawnej z Uczestnikiem, Organizator może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia, a w szczególności następujące dane:
  1. płeć;
  2. adres e-mail.
 5. Organizator udziela informacji o danych, o których mowa w ust. 3-4, organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, zgodnie z obowiązującą wykładnią prawa.
 6. Przy dokonywaniu Rejestracji Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie na adres e-mail podany podczas Rejestracji, komunikatów dotyczących produktów i usług oferowanych przez Organizatora, szczególnie odnośnie Serwisu, a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Organizatorem na odrębnych zasadach pod kątem Serwisu. Użytkownik zarejestrowany może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tych komunikatów.
 7. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, chyba, że zgody udzielone przez Uczestnika stanowią inaczej.
 8. Przy dokonywaniu Rejestracji Uczestnik może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Organizatora oraz przez podmioty trzecie, z którymi Organizator współpracuje, danych osobowych udostępnionych w związku z Rejestracją dla celów marketingu produktów podmiotów współpracujących z Organizatorem w zakresie Serwisu, w szczególności na przesyłanie Uczestnikowi środkami komunikacji elektronicznej różnego rodzaju informacji handlowej i innych materiałów m.in. w celach promocyjnych i marketingowych podmiotów trzecich współpracujących z Organizatorem.
 9. Wysłanie przez Uczestnika wypełnionego formularza rejestracji (kliknięcie przycisku „Wyślij zgłoszenie” umieszczonego pod formularzem rejestracji) jest równoznaczne z:
  • potwierdzeniem przez Uczestnika autentyczności i zgodności ze stanem faktycznym danych wpisanych na formularzu;
  • wyrażeniem przez Uczestnika zgody na przetwarzanie przekazanych danych osobowych przez Organizatora i podmiotów partnerskich w celach marketingowych i handlowych, w szczególności do przekazywania informacji o działaniach i planach Organizatora i podmiotów partnerskich, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  • oświadczeniem, że Uczestnik został poinformowany o przysługującym mu prawie wglądu do swoich danych oraz o prawie do ich poprawiania;
  • akceptacją przez Uczestnika niniejszego Regulaminu.
 10. Administratorem danych osobowych Zamawiającego w rozumieniu Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w ramach dokonywania płaności online za usługi konferencyjne lub warsztatowe jest Operator płatności – PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań, NIP 779-23-08-495. Dane osobowe Zamawiających są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przez Operatora płatności, w celu świadczenia usług, archiwizacji, a także w celach marketingowych dotyczących usług i produktów Operatora płatności i podmiotów z nim  współpracujących. Użytkownik korzystając z Usługi PayU nie będzie otrzymywał informacji marketingowych i handlowych, jeśli nie wyrazi na to zgody. Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Operatora płatności dostępne są u Operatora płatności.

§11 Postanowienia szczególne dotyczące konsumentów

 1. Zamawiający będący konsumentem zobowiązany jest dokonać płatności za Warsztat lub Konferencję w całości przed terminem realizacji Warsztatu lub Konferencji. W przypadku dokonania płatności do 3 (trzech) dni przed Konferencją lub Warsztatem Zamawiający jest zobowiązany posiadać potwierdzenie przelewu w dniu Konferencji lub Warsztatu.
 2. Zamawiającemu, który jest konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów (Dz. U. z 2014 r., poz.  827 z późn. zm.), przysługuje prawo odstąpienia bez podawania przyczyn od każdej umowy o świadczenie usług konferencyjnych lub warsztatowych zawartej z Organizatorem, w terminie 14 (czternaście) dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem ust. 6 i 7 poniżej.
 3. Postanowienie ust. 2 powyżej wyłącza zastosowanie § 5 ust. 1-3 Regulaminu.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać sporządzone na piśmie. Dla zachowania terminu, o którym mowa w ust. 2 powyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu listem poleconym na adres Organizatora (Fundacja Let’s Manage IT, ul. Lęborska 3B, 80-386 Gdańsk) przed upływem tego terminu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać również złożone w postaci elektronicznej i wysłane Organizatorowi na adres poczty elektronicznej events@letsmanageit.pl. Formularz odstąpienia od umowy dostępny jest w Serwisie pod adresem https://info.letsmanageit.pl/hubfs/LMIT%20-%20ITMT/Formularz%20odsta%CC%A8pienia%20od%20umowy.pdf
 5. Organizator po otrzymaniu od Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od umowy niezwłocznie prześle potwierdzenie jego otrzymania na adres e-mail Zamawiającego wskazany w Formularzu rejestracyjnym.
 6. Zamawiający zawierający umowę o świadczenie usług warsztatowych lub konferencyjnych na mniej niż 14 (czternaście) dni przed dniem przeprowadzenia Warsztatu lub Konferencji, obligatoryjnie wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi warsztatowej lub konferencyjnej przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie od umowy. W takim wypadku prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje od momentu rozpoczęcia świadczenia danej usługi.

§12 Odpowiedzialność

 1. Organizator zastrzega, że Konferencja i Warsztat mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być wykorzystywane jako narzędzie służące podejmowaniu jakichkolwiek decyzji.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
  • jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania z Konferencji lub Warsztatu przez Zamawiającego lub Uczestnika w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem;
  • jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Konferencji lub Warsztatu w przypadku, gdy nastąpiło to z winy Zamawiającego lub Uczestnika bądź ze względu na naruszenie przepisów prawa lub Regulaminu;
  • jakiekolwiek szkody powstałe w związku z wykorzystaniem przez Zamawiającego lub Uczestnika materiałów, danych oraz informacji udostępnianych w ramach świadczenia Konferencji lub Warsztatu w celach gospodarczych, inwestycyjnych, biznesowych itp.;
  • jakiekolwiek szkody spowodowane ujawnieniem danych osobowych zgodnie z Regulaminem.

§13 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie uwagi dotyczące działalności Serwisu należy zgłaszać na adres: events@letsmanageit.pl.
 2. Wszelkie reklamacje można zgłaszać Organizatorowi w formie pisemnej drogą poczty tradycyjnej listem poleconym na adres Organizatora, wskazany w § 2 pkt. 3) Regulaminu jak również w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej Organizatora wskazany w § 13 ust. 1 Regulaminu. Jeżeli dane lub informacje podane w reklamacji wymagać będą uzupełnienia, Organizator przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Reklamacje Organizator rozpatruje w terminie 14 (czternaście) dni roboczych od daty jej złożenia. Reklamacje nie będą rozpatrywane po terminie 14 (czternaście) dni od daty Konferencji lub Warsztatu. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacyjne zawierało:
  • nazwę/Imię i nazwisko Zamawiającego;
  • adres siedziby/zamieszkania Zamawiającego;
  • przedmiot reklamacji;
  • konkretne żądanie reklamacyjne;
  • uzasadnienie;
 3. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Zamawiającym lub Uczestnikiem a Organizatorem, której przedmiotem są usługi świadczone na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, jest prawo polskie.
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Organizatorem, a Zamawiającym, który jest konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Organizatorem, a Zamawiającym, który nie jest konsumentem zostają poddane sądom właściwym dla siedziby Organizatora.
 6. Organizator ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem zachowania praw Zamawiającego, który wniósł opłatę na poczet świadczenia usługi przez Organizatora. Wszelkie zmiany Regulaminu publikowane będą w Serwisie i będą wchodzić w życie z dniem ich publikacji. Organizator poinformuje Zamawiajacych oraz Uczestników o zmianie Regulaminu poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu oraz wysłanie powiadomienia e-mail do Zamawiającego lub Uczestnika.
 7. Niniejszy Regulamin dostępny jest w aktualnej jak i w historycznych wersjach w Serwisie na stronie www.itmtconf.com.
 8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronach Serwisu i zostaje wprowadzony na czas nieoznaczony.