Regulamin

Warunki udziału w konferencji IT MANAGER OF TOMORROW 2019 i towarzyszących jej warsztatach.

§1 Postanowienia ogólne

Regulamin określa rodzaje, zakres i warunki świadczenia konferencji „IT MANAGER OF TOMORROW 2019” i towarzyszących jej warsztatów organizowanych przez Fundację Let’s Manage IT, warunki zawierania umów o świadczenie tych usług i postępowanie reklamacyjne.

§2 Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć, jak następuje:

 1. Konferencja  – wydarzenie zorganizowane przez Fundację Let’s Manage IT z podaniem daty i miejsca spotkania, w celu omówienia opisanej w programie Konferencji tematyki, w którym może wziąć udział każda osoba spełniająca określone warunki uczestnictwa.
 2. Warsztat – zorganizowane przez Fundację Let’s Manage IT zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych potrzebnych do wykonywania pracy, w którym może wziąć udział każda osoba spełniająca określone warunki uczestnictwa.
 3. Organizator – (Fundacja Let’s Manage IT) – jeżeli w Regulaminie jest mowa o Organizatorze, rozumie się przez to Fundację Let’s Manage IT, w skrócie Fundacja, z siedzibą przy ul. Lęborskiej 3b, 80-386 Gdańsk, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Gdańska – Północy, VII Wydział Gospodarczy, nr KRS 0000603363.
 4. Zamawiający – osoba fizyczna lub prawna, która zdecydowała się delegować Uczestnika do udziału w Konferencji lub Warsztacie.
 5. Uczestnik – osoba, która została oddelegowana przez Zamawiającego do udziału w konferencji. W przypadku, gdy Zamawiającym jest osoba fizyczna, jest ona jednocześnie Zamawiającym. Dopuszczalne jest, aby Uczestnik był jednocześnie Zamawiającym.
 6. Zgłoszenie – działania podjęte przez Zamawiającego, mające na celu zarejestrowanie Uczestnika na Konferencję lub Warsztat.
 7. Formularz rejestracyjny – dokument według wzoru, w postaci elektronicznej lub papierowej, skutecznie dostarczony do Organizatora.
 8. Potwierdzenie udziału – e-mail wysyłany przez Organizatora do Zamawiającego lub Uczestnika w odpowiedzi na Zgłoszenie.
 9. Serwis – stworzony przez Organizatora serwis informacyjny dostępny za pośrednictwem Internetu, który umożliwia Użytkownikom korzystanie informacji oraz usług oferowanych przez Fundację lub jej partnerów, w tym umożliwia realizację Zgłoszeń uczestnictwa w wydarzeniach oraz operacje handlowe.

§3 Zgłoszenie

 1. Zgłoszenie na Konferencje lub Warsztat może być dokonane za pośrednictwem formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej danej Konferencji lub Warsztatu. Wola uczestnictwa powinna zostać złożona w sposób pozostawiający ślad dowodowy zarówno po stronie Organizatora jak i Zamawiającego.
 2. Zgłoszenie udziału w Warsztacie/Konferencji powinno zostać dostarczone do Organizatora w terminie wskazanym na stronie internetowej danej Konferencji lub Warsztatu, nie później jednak niż na 3 dni robocze przed datą ich rozpoczęcia.
 3. Zgłoszenie może przesłać każdy, jednak przyjmuje się, że jeżeli Uczestnik nie jest Zamawiającym, to wiążąca jest wola Zamawiającego.
 4. Zgłoszenie jest wiążące i zobowiązuje do dokonania płatności za wybrany bilet, we wskazanym terminie.

§4 Cena, warunki płatności

 1. Cena za udział w Konferencji lub Warsztacie jest podana na stronie internetowej Organizatora lub na formularzu zgłoszeniowym. Obejmuje wyłącznie to, co zostało wyszczególnione na stronie internetowej w opisie konferencji.
 2. Organizator stosuje zróżnicowane ceny za udział w Konferencji, zależne od terminu płatności, dokonanej przez Zamawiającego – zgodnie z informacjami przedstawionymi w Serwisie.
  1. Cena „Blind Bird” – obowiązuje przy płatności za udział w Konferencji dokonanej do dnia 02.12.2019 r. włącznie.
  2. Cena „Early Bird” – obowiązuje przy płatnościach za udział w Konferencji dokonanych do dnia 03.03.2019 r. włącznie lub do wyczerpania puli biletów.
  3. Cena regularna – obowiązuje przy płatnościach za udział w Konferencji dokonanych do dnia 28.05.2019 r. włącznie.
  4. Cena „Last Call” – obowiązuje przy płatnościach za udział w Konferencji dokonanych w terminie po 11.06.2019 r.
 3. Cena dla przedstawicieli organizacji dostarczających usługi szkoleniowe, doradcze oraz rozwiązania technologiczne w obszarze zarządzania IT – obowiązuje dla osób reprezentujących wymienione rodzaje organizacji lub prowadzących działalność w wymienionych obszarach. Decyzję o zastosowaniu tej ceny przez Zamawiającego podejmuje Organizator.
 4. Cena dla sale specialists, (key) account managerów, business development i wszystkich osób, których praca poleca na pozyskiwaniu kontaktów bądź budowaniu relacji biznesowych – decyzję o zastosowaniu tej ceny przez Zamawiającego podejmuje Organizator.
 5. Brak zgłoszenia lub wpłaty w podanych terminach oznacza możliwość anulowania przez Organizatora korzystniejszej oferty cenowej i konieczność dopłaty przez Zamawiającego kwoty wynikającej z różnicy między ceną regularną i ceną „Early Bird” lub ceną „Last Call” i ceną regularną.
 6. Za termin zrealizowania płatności uznaje się datę zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Organizatora.
 7. Uczestnictwo w niektórych Konferencjach i Warsztatach organizowanych przez Organizatora może być nieodpłatne. Informacje o tych warsztatach oraz warunkach uczestnictwa w takich Konferencjach i Warsztatach Organizator zamieszcza na stronach Serwisu.
 8. Możliwe jest dokonanie płatności przelewem bezpośrednio na konto Organizatora lub za pośrednictwem płatności online systemu PayU. Płatność powinna być wykonana w terminie określonym przez Organizatora Konferencji.
 9. Po otrzymaniu zgłoszenia i niedokonaniu płatności za pośrednictwem płatności online Organizator wystawia fakturę pro forma, na podstawie której Zamawiający zobowiązany jest dokonać opłaty na wskazane na niej konto bankowe Organizatora.
 10. Niezwłocznie po otrzymaniu płatności Organizator wystawi na rzecz Zgłaszającego fakturę VAT.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do udzielania rabatów na cenę za udział w warsztacie, wykraczających poza ramy niniejszego regulaminu.
 12. Promocje oraz rabat nie ulegają łączeniu – można skorzystać tylko z jednej wybranej promocji lub rabatu.
 13. Oferty promocyjne oraz rabatowe nie są dostępne dla osób, które dokonały zamówienia lub zapłaciły za udział w konferencji przed dniem uruchomienia oferty promocyjnej lub rabatowej.

§5 Zmiana Uczestnika i odwołanie udziału

 1. Zamawiający ma prawo do zmiany Uczestnika Konferencji lub Warsztacie. W takim przypadku wpłacona przez Zamawiającego opłata nie jest zwracana. Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Organizatora o zmianie Uczestnika w sposób przewidziany w ust. 4 niniejszego paragrafu.
 2. Zamawiający ma prawo do odwołania udziału Uczestnika w Konferencji lub w Warsztacie, nie później niż na 7 dni roboczych przed terminem ich rozpoczęcia, w sposób przewidziany w ust. 4 tegoż paragrafu.
 3. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z ceny “Regular” i “Last Call” opłata w przypadku rezygnacji do 14 dni od zamówienia jest zwracana na podany przez niego numer rachunku bankowego, pomniejszona o opłatę manipulacyjną w wysokości 20%. W innym przypadku Zamawiający nie otrzyma zwrotu opłaty.
 4. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z cen „Blind Bird” oraz „Early Bird”, Zamawiający nie otrzyma zwrotu opłaty.
 5. W przypadku, gdy Zamawiający dokona rezygnacji, o której mowa w ust.2 powyżej na 7 lub mniej dni roboczych przed rozpoczęciem Konferencji lub Warsztatu, a także w przypadku nie stawienia się na nie Uczestnika, Zamawiający nie otrzyma zwrotu opłaty.
 6. Wszelka korespondencja, o której mowa w ust. 1-3 powinna zostać sporządzone na piśmie i przesłana listem poleconym na adres Organizatora, wskazany w § 2 lit. c) Regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy lub/i wskazanie nowego Uczestnika może zostać również złożone w postaci elektronicznej i wysłane Organizatorowi na adres poczty elektronicznej wskazany w § 13 ust. 1 Regulaminu.
 7. Przyjęcie rezygnacji lub zmiana Uczestnika będzie potwierdzone przez Organizatora e-mailem na adres podany w formularzu zgłoszeniowym.

§6 Organizacja

 1. Konferencje i Warsztaty odbywają się w miejscu wskazanym przez Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca Konferencji lub Warsztatu. O tej zmianie poinformuje Uczestników najpóźniej na 3 dni przed planowaną realizacją Konferencji lub Warsztatu.
 2. Konferencje mogą być filmowane i fotografowane jedynie przez Organizatora. Zakazane jest nagrywanie i wykonywanie zdjęć przez Uczestników podczas Konferencji bez uprzedniej zgody Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do rejestracji i publikacji materiałów audiowizualnych związanych z przebiegiem Konferencji oraz udostępniania tych materiałów osobom trzecim.
 4. Organizator nie zapewnia Uczestnikom zakwaterowania na czas Konferencji lub Warsztatu. Informacje o możliwych miejscach zakwaterowania, przedstawione w Serwisie Organizatora, służą wyłącznie celom informacyjnym i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek reklamacji czy roszczeń wobec Organizatora. Odpowiedzialność za skorzystanie z nich spoczywa po stronie Zamawiającego lub Uczestnika.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zagubione, zniszczone bądź skradzione podczas Konferencji.

§7 Zobowiązania Organizatora

 1. Organizator zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby zagwarantować jakość Konferencji i Warsztatów zgodnej z ich opisem.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konferencji i Warsztatów w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych – wówczas wszystkie wpłaty wniesione przez uczestnika zostaną zwrócone przez Organizatora w pełnej wysokości.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie Konferencji i Warsztatów i nie może to stanowić podstawy do kierowania roszczeń finansowych.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usługi Uczestnikom, za których Zamawiający nie uiścili opłaty w wyznaczonym terminie.

§8 Zobowiązania Zamawiającego i Uczestnika

 1. Uczestnicy i Zamawiający są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem i w pełni go zaakceptować.
 2. Zamawiający zobowiązuje się do uiszczenia należności za usługi odpłatne w terminie i w sposób określony przez Organizatora dla danej Konferencji lub Warsztatu.
 3. Zakazane jest wykorzystywanie Konferencji i Warsztatu przez Zamawiającego oraz Uczestnika w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Organizatora.
 4. Uczestnik uczestniczący w Konferencji lub Warsztacie wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w materiałach, które dotyczą relacji z Konferencji lub Warsztatu.

§9 Własność i prawa autorskie

 1. Organizator udostępniając Uczestnikom informacje rozpowszechniane za pośrednictwem Serwisu zwraca szczególną uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej.
 2. Organizator informuje, że Serwis zawiera chronione prawem autorskim dokumenty, znaki towarowe oraz inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę i dźwięki, programy a także materiały wideo. Zastosowany w Serwisie układ oraz wybór prezentowanych treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawa autorskiego.
 3. Uczestnicy zobowiązują się do wykorzystywania wszystkich prezentowanych im materiałów wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego. Modyfikowanie, kopiowanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie oraz wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych wymaga wyrażenia uprzedniej, pisemnej zgody przez Organizatora lub przez inny uprawniony podmiot.
 4. Uczestnicy zapewniają, że jakiekolwiek korzystanie przez nich na rzecz osób trzecich (za pośrednictwem Serwisu) z materiałów chronionych prawami autorskimi, w tym ich kopiowanie, przesyłanie oraz publiczne udostępnianie w Internecie odbywa się za zgodą uprawnionych podmiotów. Uczestnicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku ich sprzecznego z powyższym zastrzeżeniem zachowania.
 5. Poprzez udostępnianie materiałów za pośrednictwem Serwisu Uczestnicy, wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Uczestników w zakresie ich osobistego użytku. Organizator zastrzega sobie prawo do redagowania, kopiowania oraz rozpowszechniania tych materiałów.
 6. Uczestnik nie jest uprawniony do przeprowadzania podobnych warsztatów na rzecz innych podmiotów bądź swoich pracowników, chyba, że Strony postanowią inaczej.

§10 Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 1. Administratorem bazy danych osobowych jest Fundacja Let’s Manage IT z siedzibą przy ul. Lęborskiej 3b, 80-386 Gdańsk.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak konieczne do korzystania z Serwisu w pełni. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych, jak również do ich poprawiania i usunięcia.
 3. Organizator może przetwarzać następujące dane osobowe Uczestnika niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między nimi:
 • nazwisko i imiona Uczestnika;
 • numer ewidencyjny PESEL lub – gdy ten numer nie został nadany – numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 • adres zameldowania na pobyt stały;
 • adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt c;
 • dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego Uczestnika;
 • adresy elektroniczne Uczestnika;
 • numer telefonu stacjonarnego i komórkowego.4. W celu realizacji umów lub dokonania innej czynności prawnej z Uczestnikiem, Organizator może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia, a w szczególności następujące dane:
 • płeć;
 • rok, miesiąc, dzień urodzenia;
 • adres e-mail.5. Organizator udziela informacji o danych, o których mowa w ust. 3-4, organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, zgodnie z obowiązującą wykładnią prawa.6. Przy dokonywaniu Rejestracji Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie na adres e-mail podany podczas Rejestracji, komunikatów dotyczących produktów i usług oferowanych przez Organizatora, szczególnie odnośnie Serwisu, a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Organizatorem na odrębnych zasadach pod kątem Serwisu. Użytkownik zarejestrowany może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tych komunikatów.7. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, chyba, że zgody udzielone przez Uczestnika stanowią inaczej.8. Przy dokonywaniu Rejestracji Uczestnik może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Organizatora oraz przez podmioty trzecie, z którymi Organizator współpracuje, danych osobowych udostępnionych w związku z Rejestracją dla celów marketingu produktów podmiotów współpracujących z Organizatorem w zakresie Serwisu, w szczególności na przesyłanie Uczestnikowi środkami komunikacji elektronicznej różnego rodzaju informacji handlowej i innych materiałów m.in. w celach promocyjnych i marketingowych podmiotów trzecich współpracujących z Organizatorem.9. Wysłanie przez Uczestnika wypełnionego formularza rejestracji (kliknięcie przycisku „Wyślij zgłoszenie” umieszczonego pod formularzem rejestracji) jest równoznaczne z:
 • potwierdzeniem przez Uczestnika autentyczności i zgodności ze stanem faktycznym danych wpisanych na formularzu;
 • wyrażeniem przez Uczestnika zgody na przetwarzanie przekazanych danych osobowych przez Organizatora w celu realizacji Konferencji i Warsztatów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;
 • wyrażeniem przez Uczestnika zgody na przetwarzanie przekazanych danych osobowych przez Organizatora i podmiotów partnerskich w celach marketingowych i handlowych, w szczególności do przekazywania informacji o działaniach i planach Organizatora
  i podmiotów partnerskich, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 • oświadczeniem, że Uczestnik został poinformowany o przysługującym mu prawie wglądu do swoich danych oraz o prawie do ich poprawiania;
 • akceptacją przez Uczestnika niniejszego Regulaminu.

§11 Postanowienia szczególne dotyczące konsumentów

 1. Zamawiający będący konsumentem zobowiązany jest dokonać płatności za Warsztat lub Konferencje w całości przed terminem realizacji Warsztatu lub Konferencji. W przypadku dokonania płatności do 3 dni przed Konferencją lub Warsztatem Zamawiający jest zobowiązany posiadać potwierdzenie przelewu w dniu Konferencji lub Warsztatu.
 2. Zamawiającym, którzy są konsumentami w rozumieniu przepisów prawa, na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000 r., nr 22, poz. 271 z późn. zm.), przysługuje prawo odstąpienia od każdej umowy o świadczenie Usług zawartej z Usługodawcą, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem ust. 6 i 7 poniżej.
 3. Postanowienie ust. 2 powyżej wyłącza zastosowanie § 5 ust. 1-3 Regulaminu.
 4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest Operator płatności. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przez Operatora płatności, w celu świadczenia usług, archiwizacji, a także w celach marketingowych dotyczących usług i produktów Operatora płatności i podmiotów współpracujących. Użytkownik korzystając z Usługi PayU nie będzie otrzymywał informacji marketingowych i handlowych, jeśli nie wyrazi na to zgody.
 5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać sporządzone na piśmie. Dla zachowania terminu, o którym mowa w ust. 2 powyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia listem poleconym na adres Organizatora. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać również złożone w postaci elektronicznej i wysłane Organizatorowi na adres poczty elektronicznej wskazany w Serwisie.
 6. Zamawiający zawierający umowę o świadczenie usług na mniej niż 14 dni przed dniem Warsztatu lub Konferencji, wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem 10-dniowego terminu, o którym mowa w ust. 2 powyżej. W takim wypadku prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje od momentu rozpoczęcia świadczenia danej usługi.

§12 Odpowiedzialność

 1. Organizator zastrzega, że Konferencje i Warsztaty mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być wykorzystywane jako narzędzie służące podejmowaniu jakichkolwiek decyzji.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
 • jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania z Konferencji lub Warsztatu przez Usługobiorców w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem;
 • jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Konferencji lub Warsztatu w przypadku, gdy nastąpiło to z winy Zamawiającego/Uczestnika bądź ze względu na naruszenie przepisów prawa lub Regulaminu;
 • jakiekolwiek szkody powstałe w związku z wykorzystaniem przez Zamawiającego/Uczestnika materiałów, danych oraz informacji udostępnianych w ramach świadczenia Konferencji lub Warsztatu w celach gospodarczych, inwestycyjnych, biznesowych itp.;
 • jakiekolwiek szkody spowodowane ujawnieniem danych osobowych zgodnie z Regulaminem.

§13 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie uwagi dotyczące działalności Serwisu należy zgłaszać na adres: events@letsmanageit.pl
 2. Wszelkie reklamacje można zgłaszać Organizatorowi w formie opisanej w §5 ust. 4. Reklamacje nie będą rozpatrywane po terminie 14 dni od daty Konferencji lub Warsztatu. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacyjne zawierało:
 • nazwę/Imię i nazwisko Zamawiającego;
 • adres siedziby/zamieszkania Zamawiającego;
 • przedmiot reklamacji;
 • uzasadnienie;3. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem, której przedmiotem są usługi świadczone na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, jest prawo polskie.4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Organizatorem, a Zamawiającym, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 22 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Organizatorem, a Zamawiającym, który nie jest Konsumentem w rozumieniu art. 22 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) zostają poddane sądom właściwym dla siedziby Organizatora.6. Organizator ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem zachowania praw Zamawiających, którzy wnieśli opłatę na poczet świadczenia usługi przez Organizatora.7. Niniejszy Regulamin dostępny jest w aktualnej wersji na stronie8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronach Serwisu i zostaje wprowadzony na czas nieoznaczony.